วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ มิตรภาพ ที่ 30 / 28 พฤาภาคม 2555

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ มิตรภาพ ที่ 30/ 28 พฤาภาคม 2555
        กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เช้าเป็รการลงทะเบียนผู้ปกครองนักเรียน และเข้าประชุมดดยพร้อมเพรียงกันในเวลา 8.30 น 
        และ12.00 น ร่วมพบผู้ปกครองในห้องเรียนกับครูที่ปรึกษา เพื่อรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเสื้อผ้าของนักเรียนและชี้แจ้งเรื่องความประพฤติและข้อตกลงของห้องเรียน
       และเสร็จสินการประชุมในเวลา 13.00 น
และเลิกเรียนเวลา 16.00 น

วันนนี้ได้เรียนรุ้สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนและผู้ปกครองและประชุมเพื่อหาทางแก้ไข ในที่สุดก้ผ่านไปได้ด้วยดี

กิจกรรมตั้งแต่วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2555

          กิจกรรมการเรียนการสอนที่โรงเรียนบ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30 ตั้งแต่เปิดภาคเรียนมาสัปดาห์แรก กิจกรรมส่วนให้เป้นกิจกรรมที่พัฒนาดรงเรียนและอบรมครูนักเรียน
          กิจกรรม วันที่ 23 พฟษภาคม 2555
                         - รับเด็กนักเรียนหน้าโรงเรียนเป็นวันแรกของการเปิดเทอม
                         - ร่วมทำกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมคุรครูและนักเรียน
                         - เข้าร่วมประชุมครูของโรงเรียนบ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30 เพื่อทำความเข้าใจในการเป็นครูของโรงเรียนและกฎ กติกา การเรียนการสอนของครูเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกัน และได้รู้จักครูพี่เลี้ยงเพื่อเป็นที่ปรึกษาดูแลในระหว่างที่ฝึกสอนที่ดรงเรียนบ้านท่าเรือที่ 30
                         - เข้าห้องเรียนพร้อมครูพี่เลี้ยงเพื่อทำความรู้จักกับนักเรียน
                         - ครูพี่เลี้ยงแบ่งงานภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบให้ และทำการจัดแบ่งตารางเรียนให้เราเพื่อที่จะได้สอนได้ลงตัว
                          - ส่งนักเรียนกลับบ้าน 16.00 น และเดินทางกลับบ้าน

กิจกรรมในวันที่ 24 พฤษภาคม 2555
                        - เดินทางมาถึงโรงเรียนตั้งแต่เช้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงและกิจรรมโฮมรูมของชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
                        - และเข้าสอนนักเรียนตามตารางเรียนที่ครูพี่เลี้ยงได้แบ่งให้
                        - ส่งนักเรียนกลับบ้าน 16.00น และเดินตามกลับบ้านหลังจากที่นักเรียนเดินทางกลับบ้านหมดแล้ว

กิจกรรมวันนที่ 25 พฤษภาคม 2555
                        - 7.00 น รับเด็กนักเรียนหน้าโรงเรียน
                        - ร่วมทำกิจกรรมหน้าเสาธงและกิจกรรมในห้องเรียน
                        - เข้าร่วมประชุมครูเตรียมความพร้อมประชุมผู้ปกครองในวันที่ 28 พฤษภาคม 2555
                        - ช่วยจัดห้องประชุมและเตรียมพื้นที่สำหรับประชุมผู้ปกครอง
                        - 16.00 น นักเรียนเดินทางกลับบ้าน

ในสัปดาห์แรกของการเปิดเทอมค่อนข้างพร้อมแล้วสำหรับการเรียนการสอน และจากที่ได้มาอยู่โรงเรียนตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนทำให้รู้ว่าทางโรงเรียนต้องทำอย่างไรบ้างตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบัน และต้องอดทนมากต่อความเหนื่อยและค่อนข้างไม่ราบรื่นเพราะเพิ่งเปิดเรียนแต่หลังจากนี้ไปสักสัปดาห์โรงเรียนต้องพร้อมมากขึ้นและพร้อมที่จะพัมนานักเรียนให้ป็นนักเรียนที่ดีและตั้งใจเรียน รวมทั้งผมพร้อมที่จะพัฒนาตนเองทางด้านการสอนอย่างเต้มที่และจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ได้จาการฝึกสอนมาปรับปรุงการเรียนการสอนของตนเอง เพื่อไปเป้นครุดีที่ในอนาคต